Kjerne

I merkevareplattformens kjerne finner du de overordnede verdiene og fortellingene som kobler sammen leveranser og kommunikasjon. De definerer Nord-Norges unike salgsargumenter (usp) og formulerer hva slags type reisemål vi er og vil være.

01.12.201711:42 Ann Heidi

De overordnede verdiene og fortellingene er viktige grunnelementer i merkevareplattformen. De er på en måte vårt DNA. De 3 grunnelementene i kjernen er; kjerneverdien, merkekjernen og kjernefortellingene.

Kjerneverdi

Alt vi gjør skal bidra til en trippel bunnlinje!

Kjerneverdien skal gi en retning for hvordan vi skal drive vår virksomhet, og definere hva vi skal stå for overfor gjestene og alliansepartnerne våre. Det skal være en rettesnor og en syretest for alt vi gjør – både når vi kommuniserer, når vi leverer og når vi driver våre virksomheter. 

Med trippel bunnlinje, mener vi at vi skal strebe etter en bærekraftig verdiskaping som gir resultater på 3 nivå; økonomisk, sosio-kulturelt og miljømessig. (Les mer om hvordan bærekraft gir konkurransefortrinn her om du vil!) For oss betyr de tre bærekraftpilarene i særlig grad dette:

Økonomisk levedyktighet:

Vi skal tjene penger på gjestene som kommer for å sikre økonomisk levedyktige og konkurransedyktige bedrifter og destinasjoner. Derfor er det viktig at vi klarer å tiltrekke oss lønnsomme turister som bidrar til lokal verdiskaping gjennom hele året. Målet er å skape en lønnsom helårsnæring som bidrar positivt til lokalsamfunnet blant annet gjennom nye og trygge arbeidsplasser.

Styrking av sosiale verdier:

Vi ønsker en turisme som viser respekt for vår kultur, vår historie og våre lokalsamfunn, og som ikke er i konflikt med lokalbefolkningens ønsker og behov. Vi ønsker derimot å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnene og lokale interesser i utviklingen av reiselivsnæringen. Bevaring av livskvaliteten i lokalsamfunnet, styrke jobbkvalitet for reiselivsansatte og sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister er sentrale faktorer. Det handler også om å rigge lokalsamfunn for å håndtere vekst og unngå ukontrollebar, uheldig overturisme.

Bevaring av natur, kultur og miljø:

Vi ønsker å ha et langsiktig perspektiv på natur, kultur og miljøkvaliteter slik at vi tar vare på våre ressurser over tid og ikke forbruker dem for kortsiktige gevinster. Dette innebærer også å bevare og videreutvikle landskapets fysiske og visuelle kvalitet og integritet, respektere og fremheve kulturell rikdom, støtte bevaring av biologisk mangfold, og minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensning av luft, vann og land.

Det stipuleres at global turisme kommer til å øke kraftig i løpet av de neste årene. Vi har også sett en sterk vekst i turismen til landsdelen vår de siste årene. I et langsiktig perspektiv er det viktig at den framtidige økningen i turisme er bygd på bærekraft som prinsipp. Derfor er bærekraft løftet fram som kjerneverdien i den nye merkevareplattformen og i Nord-Norsk Reiselivs oppdrag som selskap. Kjerneverdien er også i tråd med de nasjonale kriteriene for et bærekraftig reiseliv.

Merkekjerne

Nord-Norge har spektakulære landskap og levende lokalsamfunn med opplevelser i verdensklasse.

Merkekjernen er et konsentrat av hvordan vi ønsker at Nord-Norge skal oppfattes og hva landsdelen kan levere på i opplevelsessammenheng. Det skal oppfattes som sant og gjenkjennbart og det skal ta opp i seg de viktigste ressursene som opplevelsene i landsdelen bygger på. Det er altså en slags buljongterning av hva Nord-Norge er som reisemål.

I konkurrentanalysen som ble gjort for Nord-Norge som reisemål (2013), var det spesielt 3 områder der vi scoret bedre enn våre konkurrenter. Dette var

  • Ressurser i verdensklasse
  • Anvendbare ressurser
  • Levende byer og lokalsamfunn.

Kundeundersøkelser viser at det hovedsaklig er det vakre og spektakulære landskapet og de levende lokalsamfunnene i nord som skaper reiselyst i dag. Merkekjernen anerkjenner og bygger derfor videre på disse kvalitetene ved Nord-Norge som reisemål. Samtidig setter vi en ambisjon for leveransene og den videre utviklingen: Vi vil utvikle og levere opplevelser i verdensklasse basert på våre ressurser.

Kjernefortellinger

Kjernefortellingene er de overordnede merkevarehistoriene som løfter fram og levendegjør Nord-Norge som reisemål og bærer merkevaren ut i markedet. Disse fortellingene springer ut fra kjernen og viser hvordan den kan oppleves i virkeligheten.

Vi har definert 5 strategiske kjernefortellinger. Dette er ikke 5 ulike enkeltfortellinger, men snarere en struktur med fem kategorier av ulike fortellinger basert på samme verdigrunnlag. Alle virksomheter i Nord-Norge og alle gjester som har vært her, kan bidra til å fylle opp med fortellinger. Strukturen skal hjelpe oss å bruke dem mer strategisk over tid. De ulike merkevarebyggende fortellingene skal ikke bare handler om oss selv og det vi kan tilby, men om hva vi kan gi av verdi til ulike gjester og potensielle kunder. De skal skape inspirasjon og aller helst ha en verdi i seg selv, og de trenger altså ikke være produktartikler som oppfattes som salg. De skal hjelpe oss med å bygge relasjoner med verden, og da må vi være villige til å dele fortellinger som ikke nødvendigvis fører til direkte salg. Kjernefortellingene vil også hjelpe oss å kjenne igjen verdier i de historiene som blir delt av andre, f.eks. i sosiale media eller artikler skrevet av journalister og bloggere. Disse kan vi videreformidle og dele med kunder som er interessert i de samme verdiene.

Kjernefortellingene gir også retning for hvilke målgrupper vi ønsker å snakke med. De er derfor koblet opp mot det strategiske kompasset og personasfamiliene. For å gjøre dette enklere, har vi merket både personasfamiliene og kategoriene av fortellinger med korresponderende farger.

I en strategisk kjernefortelling ønsker vi som tidligere nevnt ikke bare å snakke om salgbare produkter. Vil vil også plukke fram kjente og ukjente historier fra hele landsdelen som vi tror målgruppen er interessert i å høre om, fortelleringer som har delingsverdi og som kan skape engasjement. Vi har definert følgende 5 kjernefortellinger:

  • Nord-Norge har spektakulære landskap og tilgjengelig natur
  • Nord-Norge har levende og åpne lokalsamfunn som byr på kulturelle møter, god mat, læring og interessedyrking
  • Nord-Norge er et godt sted å pleie flokken sin
  • Nord-Norge er et godt sted for å finne ro og indre styrke
  • Nord-Norge har kjente attraksjoner og unike naturfenomener

Les mer om disse fem kjernefortellingene.