CREDO

Dette tror vi på, dette er vår merkevarefilosofi! Vårt opplevelsesøkonomiske fundament og våre fem faglige prinsipper skal gjelde for hele merkevarebyggingen vår over tid. 

01.12.201711:42 Ann Heidi

Merkevarefilosofi

Merkevarefilosofien representerer de grunnleggende prinsippene som vi tror på og som danner det faglige grunnlaget for merkevareplattformen. Selve utgangspunktet hviler på følgende opplevelsesøkonomiske fundament:

Foredle råvarer til opplevelser

Reiselivsnæringen er en global næring med sterk konkurranse. Alle våre konkurrenter har gode råvarer i form av vakker natur, spennende kultur og interessante lokalsamfunn. Den måten vi kan skille oss ut fra konkurrentene på, er å bli best på å levere opplevelser basert på en dyp forståelse av kundebehovene. Det betyr at vi må satse på kunnskap om gjestene og om hvordan vi skaper de gode opplevelsene, som opplevelsesdesign. Det er bedriftene som samskaper opplevelsene med sine gjester, og det er derfor essensielt at bedriftene har god kunnskap og relevante verktøy for den praktiske verdiskapingen

Vi tror at en satsning på foredling av råvarer og tjenester til opplevelser:

  • gir høyere lokal verdiskaping
  • skaper reason to go/motivasjon for gjestene våre
  • utløser salg og skiller oss positivt ut fra våre konkurrenter
Forstå gjestenes motiv og behov

Vi mener det er nødvendig å forstå behovene gjestene våre har. Derfor vil vi prioritere og fokusere på noen strategiske målgrupper som vi konstant sanker brukerinnsikt om. Dette vil hjelpe oss med å tilpasse eksisterende leveranser til disse behovene, og ikke minst med å utvikle nye opplevelser som kan øke Nord-Norges attraksjonskraft og verdiskaping. På denne måten vil vi jobbe systematisk med trafikkutvikling til landsdelen. Vi vil over tid etablere et stadig bedre system for å bygge innsikt som vi vil dele med aktørene i landsdelen. 

Vi tror kundeinnsikt er nødvendig og at:

  • Vi må sette kundene og kundeinnsikt i sentrum for alle utviklingsprosesser, for alle leveranser og for all kommunikasjon
  • Å sette kundene og kundeinnsikt i sentrum på sikt vil gi de beste kundeopplevelsene og gjøre oss mer treffsikre i innsatsen vår.

Kundene er våre viktigste markedsførere

Vi tror på å levere vårt beste og å hjelpe gjestene til å gjøre det samme. Vi må levere otimal kvalitet og "hel ved" fra kommunikasjon til leveranse, slik at gjestene blir våre beste markedsførere og ambassadører. Når gjestene våre snakker positivt om sine opplevelser i Nord-Norge i sine sosiale nettverk, er det den mest troverdige markedsføringen og merkevarebyggingen vi kan oppnå. Derfor må vi også være støttespillere og hjelpe gjestene til den best mulige ferien i landsdelen. Gjennom forskning vet vi at de mest forberedte gjestene er de mest fornøyde. Vi må derfor eksempelvis hjelpe dem til å forstå hva de skal pakke i kofferten, hvordan de kan forstå kulturen osv slik at de får mest mulig ut av oppholdet. Vi skal også være støttespillere på ved å legge til rette for at de kan dele sine historier. Vi vil også dele og reposte deres relevante historier i sosiale media og andre kanaler.

Konsekvensen av at vi definerer kundene som våre viktigste markedsførere er:

  • at leveransene våre må være gode
  • at vi må være kundenes beste støttespillere

5 merkevareprinsipper

Utviklingen går så fort nå at vi nesten ikke får tid til å lage planer før de er blitt foreldet. Vi har derfor valgt å lage noen prinsipper som vi vil jobbe etter. Dette er prinsipper som tar opp essensen i opplevelsesøkonomisk logikk og de viktigste megatrendene som vi ser i dag.

1. Motivasjon framfor demografi og geografi 

Dette handler om segmentering og samhandling. I begge tilfeller tror vi kundedemografi (alder, kjønn, geografi etc) blir for lite relevant for å kunne levere optimale opplevelser. Vi trenger å forstå de ulike gjestenes «reason to go», altså deres motivasjon i ulike situasjoner, hva de drømmer om å oppleve, hvilke verdier som er viktige for dem osv. Når vi vet mer om dette, vet vi også hva som vil være relevant informasjon og relevante opplevelser for de ulike gjesten våre. 

Vi tror også det er mer effektivt å organisere samarbeid basert på kundenes motivasjon framfor å ta utgangspunkt i geografiske markeder, produkter eller tema slik vi tradisjonelt er vant til. Vi tror med andre ord det vil være interessant for bedrifter som leverer til samme målgruppe, å jobbe tettere sammen. 

2. Kundetilpasning framfor standardløsninger

Individualisering er en av megatrendene i det nye reiselivet. Det innebærer at vi må ha større fokus på kundetilpasning. i praksis må vi altså satse på mange nisjer og forstå kundebehovene i hver enkelt nisje, framfor å satse på standardløsninger som skal passe for alle. Kundene ønsker å dyrke sine egne interesser, på sin måte. Markedets ønske om skreddersøm og tilrettelegging av opplevelser gjør at både bedrifter og reisemål må jobbe annerledes for å sikre lønnsomhet og vekst.

Det vi før kalte temasatsing på sykling, må nå eksempelvis tilpasses etter hvilken type sykkelopplevelse kundene ønsker. Sykling heter nå stisykling, downhill, enduro, landevei, parcour og lignende. De stiller helt ulike krav til hvordan vi leverer til de ulike gjestene og hvordan vi kommuniserere med dem. De har ulike kulturer, ulikt "stammespråk" og sine egne "codes og conduct". De har ulike krav til utstyr og egne trendsettere og ambassadører, og de snakker ofte sammen i egne kanaler og grupper. For å imøtekomme denne nisjifiseringen må vi jobbe med kundetilpasning både for leveransen og i kommunikasjonen.  

3. Strategiske fortellinger framfor slagord og egenbeskrivelser

Før handlet merkevarebygging i stor grad om å løfte fram noen "fyrtårn" som skulle skape oppmerksomhet og gi reiselyst. Det var med andre ord spydspisser og signaturattraksjoner som skulle definere merkevaren Nord-Norge og skape trafikk. Det skapte også en form for "adjektivkonkurranse" om å være finest, best, nordligst osv.

Istedenfor å bruke mange slike egenbeskrivelser, ønsker vi nå å utvikle et sett med strategiske fortellinger som får fram verdiene på de ulike reisemålene i Nord-Norge. Vi vil altså løfte fram fortellinger som er relevante for gjestene og som tar utgangspunkt i deres ståsted og deres referanser. Dette er en annen måte å kommunisere på enn de tradisjonelle fakta-, produkt- og attraksjonsbaserte tekstene vi er vant til å skrive. Strategisk historiefortelling handler om å løfte fram de fortellingene som vi tror er interessante for de gjestene vi ønsker å tiltrekke oss. Fortellingene med tilhørende bilder og videoer skal handle om hvilke verdier gjestene kan få i Nord-Norge. Det betyr at  historiene ikke alltid trenger å være knyttet til et salgbart produkt. De skal også bidra til å bygge relasjoner og skape troverdighet. Strategiske fortellinger er dessuten mer dialogorienterte, og vi ønsker derfor å legge til rette for en dialog med kundene slik at kundene kan dele sine fortellinger.

4. Kundene og påvirkerne som de viktigste markedsførerne

Det er kundene og påvirkerne (influencers) som er de viktigste markedsførerne våre. De teknologiske megatrendene forandrer nå hele markedsføringens vesen og endrer både ståsted og arenaer for hvor kommunikasjonen foregår. Folk orienterer seg gjennom mange kanaler og ulike søkemotorer før de tar en kjøpsbeslutning. Markedsføringen er blitt mer fragmentert, og det betyr at vi ikke bare kan pøse på med generisk kommunikasjon og fortsette med å satse ensidig på tradisjonelle kampanjer. Hva som er den mest effektive markedsføringen har endret seg, og vi må derfor jobbe helt annerledes. Den mest troverdige markedsføringen gjør vi gjennom å begeistre kundene og påvirkerne i relasjonene vi bygger med dem. Dette skiftet blir ofte omtalt som å gå fra "Marketing til Management". Den viktigste markedsføringen vi kan gjøre er altså å sørge for at vi leverer noe av høy verdi til gjestene våre, slik at de blir våre viktigste markedsførere. 

5. Verdier vi står for over tid framfor kjappe gevinster.

Det viktigste grepet vi gjør gjennom den nye merkevareplattformen, er at vi setter kunden i sentrum. Dette er et vendepunkt som vil ha konsekvenser for hvordan vi vil prioritere og jobbe i framtida. Vi har de seneste årene opplevd en sterk vekst i turismen i Nord-Norge og dette har vært positivt for utviklingen av reiselivsnæringa i landsdelen. Verdiene i merkevareplattformen tilsier imidlertid at volum ikke er et mål i seg selv - vi ønsker ikke bare mere turisme men også bedre turisme. Vi er opptatt av å skape en lønnsom og bærekraftig turisme i landsdelen med lokal verdiskaping som det viktigste målet. Det krever allmenn refleksjon rundt hvilken type vekst vi ønsker å jobbe for i framtiden. Det å sette kundenes meningsfulle opplevelser i sentrum for alle prioriteringer, er en tydelig verdi som vi mener er viktig i den nye opplevelsesbaserte turismen. På lang sikt tror vi det vil lønnne seg, men det kan bety at vi må takke nei til noen kjappe gevinster underveis.